Kontrast:Czcionka:

KLUCZEM SUKCESU KAŻDEGO SZKOLENIA JEST WYKSZTAŁCONA I MERYTORYCZNIE PRZYGOTOWANA KADRA TRENERSKA

Kadra Trenerska

O usłudze:

Zespół osób odpowiedzialnych za dobór kadry o odpowiednich kompetencjach do zakresów merytorycznych usług: Aleksandra Frąszczak i  Barbara Bartczak
:

01

KRZYSZTOF FRĄSZCZAK

Specjalizacja: 

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • OZE
 • Statystyka

Lata doświadczenia w szkoleniach: 18

Wykształcenie: 

mgr zastosowania matematyki (2001r), studia podyplomowe z historii sztuki (2009r)

Inne uprawnienia/certyfikaty: PARP – akredytowany doradca CRS

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/lub konferencje: 

 • 8 lat wykłady z zakresu statystki i zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej,
 • szkolenia dla przedsiębiorstw w ramach projektów PARP – OZE
 • Prelekcje we współpracy z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Autor: Innowacyjny projekt: Model Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Nagrody/wyróżniania/dyplomy: 

 • tytuł Poznański Lider Przedsiębiorczości 2019r.
02

ALEKSANDRA FRĄSZCZAK

Specjalizacja: 

 • Zarządzanie firmą i wizerunek firmy
 • Metodyka i nauczanie języka angielskiego
 • CSR
 • Geragogika, Gerontologia,

Lata doświadczenia w szkoleniach: 20

Wykształcenie: 

 • mgr neofilologii, specjalizacja: filologia angielska (2002 r.),
 • Podyplomowe Studium Public Relations – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2007 r.);
 • Podyplomowe Studium Geriatrii i Gerontologii – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (2019 r.)

Inne uprawnienia/certyfikaty: British Council, ETS, ILCE – egzaminator;

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/lub konferencje: 

 • 3 lata wykładów z zakresu biznesowego języka angielskiego na Wyższej Szkole Bankowej,
 • szkolenia językowe dla osób starszych w ramach projektów EFS
 • Prelekcje we współpracy z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,

 Tytuły prac naukowych: Wizerunek prywatnych szkół językowych, 2007 r., Język angielski dla osób w wieku dojrzałym, 2019 r.

01

DR MAGDALENA JAWORSKA

Specjalizacja:

 • Ekonomia,
 • Makroekonomia
 • CSR

Lata doświadczenia w szkoleniach: 18

Wykształcenie:

dr nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, specjalność: handel międzynarodowy (2008);

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/lub konferencje:

 • działalność edukacyjna na poziomie akademickim – wykłady i ćwiczenia w zakresie m.in. takich przedmiotów jak: ekonomia, makroekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, bezpieczeństwo gospodarcze, funkcjonowanie przedsiębiorstw;
 • opracowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie komunikacji interpersonalnej, metod twórczego rozwiązywania problemów, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz handlu międzynarodowego (realizowanych m.in. w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców, działań promocyjnych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UPP oraz Społecznej Odpowiedzialności Uczelni;
 • współautor i koordynator projektu „Ekonomia dla Młodych Przyrodników” dedykowanego dla szkół średnich, realizowanego w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników UPP;
 • członek komitetu organizacyjnego konferencji, w tym mi.in.: Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich”.
 • trener i doradca metodyczny w zakresie szybkiego czytania, rozwoju intelektu i technik pamięciowych – zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz szkolenia dla nauczycieli;

Przykładowe tytuły prac naukowych:

Jaworska M. (2018). Reorientacja struktury podmiotowej globalnych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w czasie kryzysu finansowego 2008+. Uniwersytet w Białymstoku. Optimum Economic Studies, 1(91)/2018. s. 187-206.

Jaworska M. (2018). Food imports and food security of main global market players. Warsaw University of Life Sciences Press: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, (2). s. 245-251.

Jaworska M. (2018). Import of agricultural products in the context of the evolving level of food security. International Scientific Days 2018. “Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems.” Conference Proceedings. Wolters Kluwer ČR. s. 127-144.

Jaworska M. (2017). Trends in the level of the components of the environmental sustainable development’s order in rural areas in years 2005 – 2015. Poznań: InterCathedra, 4(33)/2017, s. 31-40.

Jaworska M.: Kuchta A. (2017). Współpraca gospodarcza między polską i wybranymi krajami ameryki południowej w latach 2006-2013. Warszawa: Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4(59)/2017, s. 82-115.

02

BARBARA BARTCZAK

Specjalizacja: 

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Komunikacja, autoprezentacja
 • Pozyskiwanie środków unijnych

Lata doświadczenia w szkoleniach: 8

Wykształcenie: 

mgr pedagogiki, specjalność doradztwo zawodowe i personalne (2008 r.), w trakcie studiów podyplomowych MBT – Master of Business Training

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/lub konferencje: 

 • 2 lata – prowadzenie ćwiczeń z zakresu doradztwa zawodowego na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu,
 • warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztaty z zakresu komunikacji, autoprezentacji.

Tytuły publikacji:

 • Innowacyjny projekt: Model Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (2012),
 • Perspektywy rozwoju biogazowni na terenach wiejskich województwa śląskiego (2015).

Zarządzanie projektami:

 • Okres realizacji: 01.05.2016 do 31.06.2017:

Tytuł projektu: Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla biernych zawodowo niepełnosprawnych mieszkańców woj. Lubuskiego z grupy NEET w wieku 15- 29 l.

 • Okres realizacji 01.06.2017 do 31.08.2018:

Tytuł projektu: Droga do aktywności społeczno-zawodowej – program aktywizacji osób niepełnosprawnych i oddalonych od rynku pracy z województwa wielkopolskiego”

 • Okres realizacji: 01.09.2018 do 31.07.2019:

Tytuł projektu: Rozwój – Zatrudnienie – Przyszłość. Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 • Okres realizacji: 01.04.2019 do 30.04.2020:

Tytuł projektu: Rozwój – Zatrudnienie – Przyszłość. Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – edycja II

 • Okres realizacji: 01.09.2019 do 31.10.2020:

Tytuł projektu: Wielkopolanie aktywni zawodowo i społecznie

01

JAKUB KANIEWSKI

Specjalizacja:

 • Odnawialne Źródła Energii: oświetlenie solarne
 • Biogazownie
 • Niska emisja

Lata doświadczenia w szkoleniach: 5

Wykształcenie:

Inżynier – Ekoenergetyka – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (2015r.)

Magister – Energetyka – Politechnika Poznańska (2017r.)

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/lub konferencje:

 • „Zmień odpady na zysk – biogazownia w Twojej gminie” – szkolenie realizowane przy współpracy z Krajową Agencją poszanowania Energii,
 • „Niska emisja – wysoka świadomość” prelekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych,
 • Szkolenia dla JST z tematyki: fotowoltaika, oświetlenie, biogaz, niska emisja.

Przykładowe tytuły prac naukowych:

 • Współautor publikacji: „Perspektywy rozwoju biogazowni na terenach wiejskich województwa śląskiego”
 • Współautor publikacji: „Niska emisja – wysoka świadomość”
 • Współautor programu „3 x Bezpieczeństwo” pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego

02

BARBARA SOKOLNICKA-POPIS

Specjalizacja: 

 • ekologia transportu, ecodriving
 • systemy oczyszczania gazów wylotowych
 • alternatywne źródła energii

Lata doświadczenia w szkoleniach: 3

Wykształcenie: 

mgr inż. transportu, specjalność: ekologia transportu (2018 r.), Politechnika Poznańska,
w trakcie realizacji studiów III stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej

Inne uprawnienia/certyfikaty:  English BULATS na poziomie C1;

Przykładowe tytuły prac naukowych współautorka:

 • Emisja masy i liczby cząstek stałych z pojazdu hybrydowego w teście RDE, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2019
 • Analysis of specific emission of exhaust gases from gasoline direct injection engine in real operation conditions and on dynamic engine dynamometer, IIPHDW 2018
 • The Influence Of The Driving Style On The Exhaust Emission From A Passenger Car With A Euro 5 Diesel Engine, Journal of Mechanical and Transport Engineering 2018
 • Analiza emisji tlenku węgla z pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym i bezpośrednim wtryskiem paliwa według procedury RDE, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2017
 • Analiza rynku elektrycznych pojazdów miejskich, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 2017
01

DR HAB INŻ. WOJCIECH CZEKAŁA

Adiunkt zatrudniony na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego od 2015 roku.

 

Specjalizacja:

 • gospodarka odpadami
 • biologiczne przetwarzanie odpadów – biogaz i kompost
 • biopaliwa stałe
 • ochrona środowiska
 • zrównoważony rozwój

Wykształcenie:

2019 – Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

2015 – Uzyskanie stopnia doktora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

2013 – Dyplom licencjata geologii w specjalności gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi –Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2011 – Dyplom magistra inżyniera ochrony środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wybrane osiągnięcia:

 • Autor oraz współautor  111 oryginalnych prac twórczych, w tym 23 znajdujących się na liście filadelfijskiej.
 • Prelegent na ponad 50 konferencjach międzynarodowych oraz krajowych.
 • Laureat Stypendium dla wybitnych młodych naukowców w roku 2017 r., które jest przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

02

MARCIN GRZEGORCZYK

Nauczyciel dyplomowany, wykładowca, egzaminator.

 

Specjalizacja:

 •  Agronomia
 • Pedagogika nauczycielska
 • OZE

Lata doświadczenia zawodowego: 12

 

Wykształcenie:

mgr inż. rolnictwa, specjalizacja: Agronomia (2008 r.), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Podyplomowe Studium Nauczycielskie (2008 r.), Politechnika Poznańska

Podyplomowe studia z ochrony środowiska, specjalizacja: Odnawialne Źródła Energii (2010 r.) Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/ lub konferencje:

 •  2 lata – prowadzenie innowacji pedagogicznej pt:”Praktyczny program z zakresu OZE- innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych”, realizowany w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie
 • wykłady dla mieszkańców Powiatu Śremskiego na temat instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych w ramach działań edukacyjnych Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie
 • warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Inne uprawnienia: egzaminator OKE w Poznaniu z zakresu kwalifikacji rolniczych

Nagrody/wyróżnienia:

Wyróżnienie Fundacji Banku Ochrony Środowiska za prowadzenie grupy badawczej uczniów w ogólnopolskim konkursie „Postaw na Słońce – energia dla szkoły”, 2016 r.

03

MARCIN JAKUBIEC

Wykładowca, trener, doradca od ponad 7 lat.

Specjalizacja:

 •  Lampy solarne i hybrydowe
 • Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
 • OZE

Lata doświadczenia zawodowego: 7

Wykształcenie:

licencjat, Zarządzanie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

mgr, Komunikacja w biznesie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/ lub konferencje:

 • Prowadzenie Instytucji Szkoleniowej i Agencji Zatrudnienia
 • Prowadzenie szkoleń „Zielony Marketing”
 • Prowadzenie szkoleń „Specjalista z zakresu OZE z uprawnieniami SEP do 1kV
 • Prowadzenie szkoleń „Komputerowe wspomaganie projektowania OZE z certyfikatem ECDL”
 • Współautor i realizator programu podnoszącego wiedzę wśród decydentów JST z zakresu lamp autonomicznych – „3 x Bezpieczeństwo”, pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego

Inne uprawnienia: uprawnienia z zakresu dozoru i eksplotacji – SEP

04

JOANNA ŚLEBIODA

Edukatorka seksualna, pedagog, trener, specjalista ds. rekrutacji i szkoleń

Specjalizacja:

 • Konsultacje indywidualne oraz grupowe z rozwoju i zdrowia seksualnego
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną
 • Komunikacja w seksie: dzieci, młodzież, dorośli
 • Doradztwo zawodowe i Outplacement

Lata doświadczenia w szkoleniach: 8

Wykształcenie:

Magister, Zarządzanie Zespołami Ludzkimi, Wyższa Szkoła Nauk  Humanistycznych i Dziennikarstwa

Seksuologia Praktyczna, Uniwersytet SWPS

Przygotowanie Pedagogiczne, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/ lub konferencje:

 • pozytywna praca z własną seksualnością
 • edukacja seksualna młodzieży
 • prowadzenie rozmów z własnymi dziećmi
 • seksualność osób z niepełnosprawnością
 • akceptacja własnego ciała
 • trendy seksualne i współczesne kierunki pracy z seksualnością
 • rutyna seksualna w związku
 • specyficzne potrzeby partnerów
 • zwiększanie satysfakcji seksualnej i jakości relacji
 • sztuka komunikacji i trudności w nawiązywaniu relacji
 • psychologia miłości
 • pozytywne myślenie o sobie i wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • doradztwo zawodowe i doradztwo kariery

Udział w projektach:

 • Projekt grantowy „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji Lowe dla Średzkiej Społeczności  Lokalnej” realizowany  w Centrum Integracji Społecznej. Prowadzenie działalności edukacyjnej i warsztatowej w obszarze: seksualności, kompetencji społecznych  i aktywnego poruszania się po rynku pracy.
 • Projekt „Model aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez zatrudnienia”. Doradztwo dla klientów projektu aktywizacji osób bezrobotnych EFS.

Inne uprawnienia: Animator osoby niepełnosprawnej i starszej

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję