Kontrast:Czcionka:
Strategia Jakości

O usłudze:

Poniższa Strategia Jakości została wypracowana przez branżowych ekspertów Akademii Słońca, jest efektem 10 lat rozwoju oraz współpracy z Klientami, Kontrahentami i Fachowcami z całego kraju.

STRATEGIA JAKOŚCI USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA

STANDARD JAKOŚCI USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH

Preambuła

O Akademii Słońca Krzysztof Frąszczak (dalej: „Akademia Słońca” lub „AS”)

Zakres działalności: 

 1. EKO-EDUKACJA, 
 2. EKO-ENERGETYKA,
 3. CSR,
 4. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, 
 5. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, 
 6. AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA, 
 7. USŁUGI ROZWOJOWE, 
 8. RYNEK PRACY.

Obszary specjalizacji: 

 1. EKO-EDUKACJA – Wiemy, jak prowadzić skuteczne projekty eko-edukacyjne. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę i doskonałe materiały edukacyjne. Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 2. EKO-ENERGETYKA – Naszym głównym celem, który chcemy osiągnąć poprzez promocję odnawialnych źródeł energii jest troska o środowisko naturalne. Jesteśmy ekspertami w zakresie lamp solarnych.
 3. CSR – Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw to przede wszystkim tworzenie synergii pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym a społecznym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
 4. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, zapewniając przejrzystość zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość świadczonych usług.
 5. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – Gwałtowny wzrost znaczenia informacji oraz usług świadczonych drogą elektroniczną i tym samym wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych są faktem. My pomagamy i przeprowadzamy egzaminy certyfikujące: APTIS British Council, ECDL, ILCE.
 6. AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA – Realizujemy projekty aktywizacyjne w ramach Ogólnopolskich i Regionalnych Programów Operacyjnych, które dają szasnę na wzrost aktywności i samodzielności w życiu zawodowymi i społecznym.
 7. USŁUGI ROZWOJOWE – Przedsiębiorcy sektora MSP mogą u nas zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich – jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych.
 8. RYNEK PRACY – Uważamy, że każdy zasługuje na pracę, która odzwierciedla indywidualne predyspozycje i ambicje. Opieramy naszą pracę na zrozumieniu potrzeb naszych klientów. Posiadamy wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ).

MISJA: pomagamy naszym Klientom wykorzystać wartość ekologii w sposób odpowiedzialny społecznie i biznesowo. 

WIZJA: przyświeca nam cel lepszego jutra.

NASZE CELE: odzwierciedlają zasady, które nam przyświecają: 

 JAKOŚĆ: Akademia Słońca to jakość produktów, usług i obsługi Klienta, dlatego każdy projekt traktowany jest z należytą dbałością o jakość i szczegóły wykonania – tym wyróżniamy się wśród przedsiębiorstw zajmujących się odpowiedzialnością społeczną i ekologią.

PROFESJONALNA OBSŁUGA: Potrzeby naszego Klienta są celem naszej pracy i wysiłków. Dlatego tworzymy wysokie standardy obsługi. Dedykowane narzędzia łączą wizję Klienta z wypracowanymi najlepszymi rozwiązaniami.

LOJALNOŚĆ: Wszystkie nasze działania prowadzone są w najlepszym interesie Klienta. Przeprowadzamy kompleksowe rozeznanie potrzeb i możliwości, tworząc rozwiązania godne najlepszych. Pamiętamy o naszych Klientach, dlatego współpraca nie kończy się na realizacji konkretnego projektu.

 UCZCIWOŚĆ: W swojej strategii działania Akademia Słońca kieruje się zasadami uczciwości i rzetelności. Wiemy, że jedynie jako przedsiębiorstwo działające etycznie mamy szansę na długofalowy rozwój.

PRZEDE WSZYSTKIM DOBRO ŚRODOWISKA: Naszym usługom i projektom jako główny cel stawiamy pozytywne oddziaływanie na otaczający nasz świat. Wybór ekologii to deklaracja odpowiedzialności za kolejne pokolenia, jaka na nas spoczywa. Chcemy dbać o przyszłość Ziemi i naszych dzieci.

STRONA INTERNETOWAwww.akademia-slonca.pl

Siedziba główna: ul. Św. Czesława 8/13, 61-575 Poznań

Oddział Dolny Śląsk: ul. Akacjowa 4, 67-200 Głogów

Osoby decyzyjne i zakres:

 • Krzysztof Frąszczak – osoba zarządzająca i reprezentująca Akademię Słońca, upoważniona do podejmowania decyzji wiążących.
 • Zespół osób odpowiedzialnych za dobór kadry o odpowiednich kompetencjach do zakresów merytorycznych usług: Aleksandra Frąszczak i Barbara Bartczak
 • Koordynator ds. strategii jakości usług: Patryk Piwko

Dane rejestrowe:

 • wpis do rejestru dostępny na stronie: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wpis zawiera nr NIP i REGON
 • wpis do RIS: dostępny na stronie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) – STOR System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ, wpis zawiera nr RIS
 • wpis do KRAZ – dostępny na stronie Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) – STOR System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ, wpis zawiera nr KRAZ
 • Certyfikat ECDL – wpis do rejestru dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Informatycznego – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – wpis zawiera nr Centrum Egzaminacyjnego i Laboratorium.

Definicje:

 • ZAMKNIĘTE USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE: usługi dla osób z jednej organizacji z możliwością dostosowania programów, czasu trwania, metod edukacyjnych i sposobów organizacji do oczekiwań zamawiającego.
 • OTWARTE USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE: usługi dla osób z różnych organizacji, które decydują się na ściśle określone programy.

Część IZarządzanie Akademią Słońca

 1. Akademia Słońca prowadzi działalność zgodną z danymi rejestrowymi, definiuje cele, zakres swojej działalności w obszarach specjalizacji określonych w Preambule.
 2. Akademia Słońca rzetelnie informuje o swojej działalności i oferowanych usługach umożliwiając Klientom właściwą identyfikację firmy i jej usług oraz dokonanie wyboru co do zakresu współpracy. Za każdym razem, kiedy działania szkoleniowo-rozwojowe prowadzą do nabycia kwalifikacji cząstkowej lub pełnej, Akademia Słońca podaje odwołanie do konkretnej nazwy i nr tej kwalifikacji w rejestrze PRK.
 3. Akademia Słońca udostępnia Klientom informacje o osobach realizujących poszczególne usługi, umożliwiając ich identyfikację oraz dokonanie wyboru co do zakresu współpracy.
 4. Akademia Słońca stosuje rozwiązania i praktyki zapewniające wysoką jakość świadczonych usług, upowszechnia wiedzę o realizowaniu dobrych praktyk w zapewnianiu jakości usług szkoleniowo-rozwojowych. Akademia Słońca podaje do wiadomości Klientów wszelkie informacje o spełnianiu przez siebie określonych standardów i norm jakości.
 5. Akademia Słońca stosuje praktyki pozwalające na implementację wniosków z wyników ewaluacji w kolejnych projektach szkoleniowo-rozwojowych. 
 6. Akademia Słońca posiada i stosuje w praktyce model reagowania na nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia Klientów. Informacja o sposobie postępowania reklamacyjnego jest ogólnie dostępna dla Klientów.
 7. Akademia Słońca oferuje usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi, a zwłaszcza:
 • przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony danych osobowych – w wykorzystywanych materiałach i programach szkoleniowych można zidentyfikować autorów treści intelektualnych, a w zakresie ochrony danych osobowych Akademia Słońca wypracowała wewnętrzną politykę ochrony danych osobowych, zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • kadra Akademii Słońca posiada wymagane uprawnienia do realizacji kursów, szkoleń oraz innych działań szkoleniowo-rozwojowych.

8. Na potrzeby Zarządzania Jakością w AS, zostały opracowane STANDARDY określające ramy i zakres działań, ze wskazaniem m.in.: osób odpowiedzialnych, archiwizacji.

Część IIJakość usług szkoleniowo-rozwojowych

ZAMKNIĘTE USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

Badanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STANDARDEM BADANIA POTRZEB USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 1. Akademia Słońca opiera swoje działania na wynikach badań potrzeb szkoleniowo-rozwojowych Klienta i/lub bada samodzielnie jego potrzeby.
 2. Akademia Słońca na podstawie wyników badania potrzeb rozwojowych ustala z Klientem cele szczegółowe w zakresie uczenia się i rozwoju. Cele szczegółowe zdefiniowane są za pomocą efektów uczenia się na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw/kompetencji społecznych oraz o ile to możliwe, określone na poziomie celów organizacji – grupowych i indywidualnych. Cele szczegółowe są zdefiniowane w sposób mierzalny. 

Opracowanie programu szkoleniowo-rozwojowego

Zgodnie ze STANDARDEM PROGRAMU USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 1. Akademia Słońca opracowuje indywidualny program szkoleniowo-rozwojowy adekwatnie do ustalonych z Klientem potrzeb i celów.
 2. Jeśli efekty uczenia się dotyczą kwalifikacji wpisanej do PRK, Akademia Słońca podaje informacje dotyczące nazwy i kwalifikacji w rejestrze PRK, powiązania z innymi efektami uczenia warunkującymi uzyskanie kwalifikacji oraz warunki walidacji kwalifikacji.

Zaplanowanie i realizacja ewaluacji usług szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STARNDARDEM EWALUACJI USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 1. Akademia Słońca we współpracy z Klientem planuje i uzgadnia ewaluację projektu szkoleniowo-rozwojowego. Dobór i uzasadnienie metody pomiaru efektów działań jest prowadzony adekwatnie do założonych celów i rezultatów.
 2. Akademia Słońca każdorazowo przeprowadza uzgodnioną ewaluację projektu szkoleniowo-rozwojowego w odniesieniu do realizacji ustalonych celów, zgodnie ze Standardem Ewaluacji Usługi w AS.

Przygotowanie uczestników do usług szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STANDARDEM PROGRAMU USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 1. Akademia Słońca przygotowuje uczestnika usługi adekwatnie do celów szkoleniowo-rozwojowych, w uzgodnionym z Klientem zakresie. 
 2. Uczestnik usługi otrzymuje informację o projekcie szkoleniowo-rozwojowym, zawierającą minimum: cele opisane za pomocą efektów uczenia się (na poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zakres merytoryczny, formy i metody pracy, kadra, harmonogram i miejsce realizacji, zakres niezbędnego przygotowania się uczestników.

Realizacja usług szkoleniowo-rozwojowych – realizacja celów i programów szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STANDAREM RELIZACJI USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 1. Akademia Słońca realizuje cele szczegółowe usługi szkoleniowo-rozwojowej poprzez dostosowanie form i metod pracy oraz treści do tych celów.
 2. Akademia Słońca informuje o dostosowaniu form rozwoju, metod pracy i treści, adekwatnie do przyjętych celów.

Działania wspomagające uzyskanie i utrwalenie efektów usług szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STANDAREM RELIZACJI USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 1. Akademia Słońca, wraz z Klientem, w odniesieniu do ustalonych celów szczegółowych, ustala i realizuje działania wspomagające uzyskanie i utrwalenie przyjętych rezultatów. Akademia Słońca korzysta z własnych metod.
 2. Akademia Słońca informuje o ustalonych z Klientem działaniach wspomagających uzyskanie i utrwalenie rezultatów.

Dokumentacja potwierdzająca wpisy rejestracyjne i certyfikaty dostępna jest w głównej siedzibie Akademii Słońca.

Rozliczenie usług szkoleniowo-rozwojowych oraz raportowanie rezultatów szkoleniowo-rozwojowych

Zgodnie ze STANDAREM RELIZACJI USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 1. Akademia Słońca każdorazowo podsumowuje działania szkoleniowo-rozwojowe i informuje Klienta o stopniu realizacji ustalonych celów szczegółowych wg ustalonych wcześniej zasad. 
 • Podsumowanie jest przekazywane Klientowi w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) po zrealizowanych szkoleniu, i przedstawia stopień realizacji celów i programu szkoleniowo-rozwojowego.

OTWARTE USŁUGI SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

Zgodnie ze STANDAREM PROGRAMU USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 1. Akademia Słońca, oferując otwarte usługi szkoleniowo-rozwojowe, każdorazowo przedstawia program szkoleniowo-rozwojowy zawierający cele szczegółowe szkolenia opisane za pomocą efektów uczenia się, harmonogram usługi szkoleniowo-rozwojowej oraz zakres merytoryczny usługi.
 2. Jeśli efekty uczenia się dotyczą kwalifikacji wpisanej do PRK, Akademia Słońca udostępnia informację obejmującą nazwę i numer szkolenia w rejestrze PRK, powiązania z innymi efektami uczenia warunkującymi uzyskanie kwalifikacji oraz warunki walidacji kwalifikacji.

Zgodnie ze STANDAREM OFERT USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 • Akademia Słońca informuje o grupie docelowej, do której skierowana jest dana usługa szkoleniowo-rozwojowa oraz określa minimalne wymagania dotyczące udziału. AS stosuje narzędzie Internetowych Baz ofertowych, tj.: Baza Usług Rozwojowych.

Zgodnie ze STANDAREM PROGRAMU USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 • Akademia Słońca szczegółowo informuje o przyjętych formach i metodach pracy, narzędziach i materiałach dydaktycznych, kadrze prowadzącej.

Zgodnie ze STANDAREM EWALUACJI USŁUG W AKADEMII SŁOŃCA:

 • Akademia Słońca każdorazowo przeprowadza ewaluację usługi szkoleniowo-rozwojowej w oparciu o realizację celów i programu.
 • Akademia Słońca stosuje metody pomiaru efektów działań szkoleniowo-rozwojowych adekwatnie do założonych celów. Stosowane są autorskie narzędzia.
 • Każdorazowo po zakończeniu usługi, Akademia Słońca udostępnia wnioski i rekomendacje dalszych działań w powiązaniu z wynikami działań ewaluacyjnych.

Część IIIKompetencje kadry

 1. Akademia Słońca zapewnia Kadrę adekwatną do celów i tematyki. Kadra realizująca poszczególne usługi szkoleniowo-rozwojowe ma odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do prowadzenia działań. Opis Kadry zawiera min.: opis specjalizacji, opis doświadczeń zawodowych i kluczowych kompetencji, posiadane kwalifikacje (uprawnienia, certyfikaty i dyplomy), opis doświadczenia w realizowaniu danej usługi szkoleniowo-rozwojowej, posiadane referencje.
 2. Kadra realizująca usługi szkoleniowo-rozwojowe oferowane przez Akademię Słońca dysponuje wiedzą o wynikach ewaluacji usług wraz z informacją zwrotną i rekomendacjami służącymi doskonaleniu jakości pracy.
 3. Akademia Słońca zapewnia odpowiedni warunki formalno-prawne w relacji z osobami odpowiedzialnymi za stronę merytoryczną usługi oraz ich realizację. Zachowana jest należyta dbałość o rzetelność, staranność i jakość pracy osób zaangażowanych w realizację usług szkoleniowo-rozwojowych.

Część IVOrganizacja i logistyka usług

 1. Akademia Słońca uzgadnia z Klientem elementy logistyki usługi w sposób zapewniający realizację celów, min.: zakres odpowiedzialności stron za przygotowanie i realizację usługi, daty i miejsca realizacji usług, harmonogram, niezbędne wyposażenie, niezbędne materiały i narzędzia, transport, kontakty do osób odpowiedzialnych za organizację usług, dane osób realizujących usługę.
 2. Akademia Słońca realizuje działania związane z usługą szkoleniowo-rozwojową w miejscach i warunkach zapewniających komfort pracy uczestników i gwarantujący przestrzeganie zasad BHP oraz higieny pracy umysłowej. Wszelkie szczegóły dotyczące wymagań Klienta w zakresie dostępności infrastruktury związanej z miejscem realizacji usługi są każdorazowo z nim ustalane. 

Strategia wchodzi w życie z dniem: 30.06.2020r.

UWAGI:

Akademia Słońca komunikuje i udostępnia Klientom informacje o osobach realizujących usługi na stronie www.akademia-slonca.pl, bądź w indywidualnie przygotowanej ofercie.

W trosce o rozwój i udoskonalanie Akademia Słońca prowadzi ciągłą ewaluację swoich działań. Standard ewaluacji dostępny jest w siedzibie firmy.

W ramach implementacji wniosków ewaulacyjnych Akademia Słońca stosuje cykl Deminga – zasadę ciągłego ulepszania (Plan – Do – Check – Act) oraz podstawowe zasady Total Quality Management.

Mając na względzie najwyższą jakość obsługi Klienta i udoskonalanie swoich działań, Akademia Słońca dysponuje standardem reklamacji usług. Standard reklamacji dostępny jest w siedzibie firmy. E-mail: reklamacje@akademia-slonca.pl

Akademia Słońca oferuje usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi, a zwłaszcza:

– przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony danych osobowych – w wykorzystywanych materiałach i programach szkoleniowych można zidentyfikować autorów treści intelektualnych, a w zakresie ochrony danych osobowych Akademia Słońca wypracowała wewnętrzną politykę ochrony danych osobowych, zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami,

– kadra i osoby współpracujące z Akademią Słońca posiada wymagane uprawnienia do realizacji kursów, szkoleń oraz innych działań szkoleniowo-rozwojowych.

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję